บุรีรัมย์ พร้อมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เปิดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย รับนวตกรรมใหม่ปรับใช้ เสริมบริการสุขภาพ และกีฬา

บุรีรัมย์ พร้อมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เปิดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย รับนวตกรรมใหม่ปรับใช้ เสริมบริการสุขภาพ และกีฬา(คลิป)

สสจ.บุรีรัมยร่วมมรภ.บุรีรัมย์และสนามช้างอินเตอร์ฯ แถลงเตรียมพร้อมจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งเขตบริการสุขภาพที่ ๙ (นครชัยบุรินทร์) ระหว่าง 6-7 ส.ค. เปิดเวทีให้บุคลากรทางการแพทย์ฯ ได้นำเสนอผลงาน เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเชื่อมโยงการวิจัยของไทยและต่างประเทศ ในการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยของ Thailand ๔.๐

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องแถลงข่าวสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต เขตบริการสุขภาพที่ ๙ (นครชัยบุรินทร์) ได้จัดแถลงข่าวจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑ เขตนครชัยบุรินทร์ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๖ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาการณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมแถลงข่าวในวันนี้
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข นักวิจัย นักวิชาการ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ของบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข นักวิจัย นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงการวิจัยของไทยและต่างประเทศที่มีคุณภาพ นำไปสู่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสังคมและชุมชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ จะช่วยให้เกิดการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการออกกำลังกายในหน่วยงาน องค์กรของทุกภาคส่วน ในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อส่งเสริมและป้องกันให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ พัฒนาด้านการป้องกันการเกิดโรคต่างๆ โดยมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยของ Thailand ๔.๐

นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวว่า ทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการส่งเสริมให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาสถานกีฬาทุกพื้นที่และสร้างเครือข่ายอาสาพัฒนาด้านการกีฬาครอบคลุมทุกชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชน เข้าใจ รักและให้ความสำคัญกับการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นกิจวัตร ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ทางจังหวัดจัดขึ้น ทุกภาคส่วนได้รวมพลังให้เกิดความยั่งยืนด้านสุขภาพ

ด้านนายแพทย์ วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นายแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นเรื่องใหม่ ที่กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสนใจและกำลังสร้างแรงผลักดันให้บุคลากรเป็นต้นแบบที่ดี ด้านการสร้างสุขภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดผลในระยะยาวโดยเป็นการเริ่มต้นที่ป้องกัน แก้ไข และควบคุมการเกิดโรค จึงเป็นที่มาของการจัดการประชุมวิชาการการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑ เขตนครชัยบุรินทร์ ที่จัดขึ้นมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑,๕๐๐ – ๒,๐๐๐ คน ประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุข นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นการบรรยายทางวิชาการ การประกวดผลงาน นำเสนอด้วยวาจาและโปสเตอร์ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ ให้ชาวนครชัยบุรินทร์ และประชาชนทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้เพื่อได้รับความรู้นำไปพัฒนาต่อยอดเสริมสรางสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ ต่อไป

ข่าว-ภาพ วาทิตย์ แสนธุปี บุรีรัมย์