ร้อยเอ็ดเปิดสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดเปิดสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด-ข่าว

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2566 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมประดับดาว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และผู้แทนจากเทศบาลในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 150 คน เข้าร่วม

ทั้งนี้ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยเทศบาลที่เป็นสมาชิกทั้งสิ้น จำนวน 72 เทศบาล ซึ่งได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสามารถ การเพิ่มพูนศักยภาพให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดเทศบาล เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งในสภาพเศรษฐกิจและสังคม ที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนการบริหารและการจัดการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น จึงได้จัดให้มีการประชุมฯ เป็นประจำทุก 4 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความรู้ทางวิชาการให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ

ได้อย่างถูกต้อง และยังสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดี เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ แนวความคิดในการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและกลุ่มสมาชิก เพื่อนำสภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นมาพิจารณา หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน อันจะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชนส่วนรวม

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัจจุบันการปกครองท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญมากยิ่งขึ้น เห็นได้จากการที่กฎหมายได้มีบทบัญญัติการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้มีแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ องกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำอย่างไร ถึงจะมีการบริหาร และการจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีตาม “หลักธรรมาภิบาล” โดยเน้นที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาในเชิงรุก และบูรณาการ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลให้ท้องถิ่นทุกแห่งเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว
ปชส-ร้อยเอ็ด/ภาพ