สว.อำพล ปาฐกถาพิเศษในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16

สว.อำพล ปาฐกถาพิเศษในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายอำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา และประธานอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัยปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สานพลังรับมือสังคมสูงวัย

ภารกิจร่วมของทุกคน“ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์ ประมาณ 1,000 คน โดยกล่าวว่าเรื่องสังคมสูงวัย เปรียบได้กับเรื่องบ้านที่เก่าแก่ในทุกมิติ ทุกระบบ ทุกด้าน ซึ่งมีคนทุกช่วงวัยอาศัยอยู่ ไม่ไช่แค่เรื่องเกี่ยวกับกิจการคนสูงอายุเท่านั้น การรับมือสังคมสูงวัย จึงต้องคิดและทำทุกด้านไปพร้อม ๆ กัน เป็นภารกิจร่วมกันของทุกคน ทุกภาคส่วน โดยภาครัฐต้องเข้าใจและสนับสนุนให้ถูกทิศทาง