สตูล ประกอบพิธีมอบเงินพระพระราชทานส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการใช้สถานที่เป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว และศูนย์พักคอย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 7 โรงเรียน

สตูล ประกอบพิธีมอบเงินพระพระราชทานส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการใช้สถานที่เป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว และศูนย์พักคอย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 7 โรงเรียน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอย ให้แก่ผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีนายอภิปราย โสภายิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และหัวหน้าส่วนราชร่วมพิธี
นายอภิปราย โสภายิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กล่าวว่า พิธีมอบเงินพระราชทานในวันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นเจ้าภาพจัดพิธีการ โดยมีสถานศึกษาในสังกัด ได้รับเงินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมพระราชทาน เป็นเงิน 196,360 บาท ให้แก่ 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านน้ำหรา , โรงเรียนบ้านวังประจัน , โรงเรียนบ้านน้ำร้อน , โรงเรียนย่านซื่อมิตรภาพที่ 147 , โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง , โรงเรียนบ้านดูสน , และโรงเรียนอนุบาลมะนัง เพื่อให้สถานศึกษาที่ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้นำเงินพระราชทานดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐาน อาทิ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หรือดำเนินการของโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอย เช่น ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ ห้องน้ำ และเป็นค่าเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ วัสดุทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวให้โอวาทแก่ผู้รับมอบเงินพระราชทาน ว่าตามที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งมีภาระค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องชำระ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิมเพื่อจัดการเรียนการสอน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้กับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 7 โรงเรียน นั้น ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งที่ได้รับเงินพระราชทานดังกล่าว ดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางในการใช้จ่ายเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างเคร่งครัด และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กำกับ ติดตาม การใช้จ่ายเงินพระราชทาน และรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หลังจากมอบคืนสถานที่ของสถานศึกษา

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล