ร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.ร้อยเอ็ดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีปีบัญชี 2561ซื้อข้าวสมาชิกสูงกว่าตลาด มีกำไร 482,224.49 บาทคาดว่าปีหน้าล้านกว่าบาท /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-vised-komgrich/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.ร้อยเอ็ดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีปีบัญชี 2561ซื้อข้าวสมาชิกสูงกว่าตลาด มีกำไร 482,224.49 บาทคาดว่าปีหน้าล้านกว่าบาท

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-vised-komgrich/0817082129-รายงาน


PALANCHAI TV/MOITC/ประขุมสหกรณ์ สกต.29กำไรปีนี้4แสนกว่าคาดปัหน้ากว่าล้านบาท/สมนึก-วิเศษ-คมกฤช/0817072129-รายงาน

เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีบัญชี 2561 ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.ร้อยเอ็ดจำกัด ครั้งที่ 29 โดยการดำเนินงานของ นายไพโรจน์ รุ่งพนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด นายทองลักษณ์ หาญศึก ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ร้อยเอ็ดและคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเเละสมาชิกเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ให้ผู้แทนสมาชิกได้รับทราบ และพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงาน ประจำปี ปีบัญชี 2563 และอื่นๆ

นายทองลักษณ์ หาญศึก ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกสร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า.-สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.ร้อยเอ็ด จำกัดได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2534 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 100 หมู่ 8 ถนนปัทมานนท์ ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดและสำนักงานสาขาย่อยจำนวน 11 สาขา 3 ธุรกิจปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 134,172 คน แยกตามอำเภอ อาทิสาขาเกษตรวิสัยและเมืองบัว จำนวน 14,499 คน,สาขาร้อยเอ็ดเมืองสรวงและพลาญชัยจำนวน 10,644 คนสาขาเมยวดีจำนวน 2,552 คนและสมทบส่วนกลางจำนวน 96 คน

รายงานผลการดำเนินงานของ สกต.สิ้นปี 2561 31 มีนาคม 2562 รายได้จาก อาทิ ธุรกิจสินค้ามาจำหน่าย,ธุรกิจรวบรวมผลผลิต,ธุรกิจแปรรูปข้าวหอมมะลิ,ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ รายได้ รวมทั้งสิ้น 1,117,150,000.00 บาท รวมจ่าย 6 รายการ อาทิต้นทุนรวบรวมผลิตผล,ดอกเบี้ยเงินกู้,รวมจ่าย 1,11 0,075,000.00 บาทเป็นกำไรสุทธิ 7,075,000.00 บาท เมื่อสรุปผลการดำเนินงานของสกต.ร้อยเอ็ดมีดังนี้ มียอดขายรวมเป็นเงิน 349,702,831,.09 บาทมีต้นทุนขาย,รายได้เฉพาะกิจ,รายได้อื่นๆค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ.ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

สรุปมีกำไรสุทธิ 482,244.49 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 8,770,817.20 บาท เนื่องจากต้องจ้างอบข้าวจำนวน 7,817,950 กิโลกรัมจึงมีต้นทุนสินค้าสูง

โดยมีการจัดสรรกำไรจาก 482,224.4 9 บาท ดังนี้ 1 จัดสรรตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 2 จัดสรรตามข้อบังคับได้แก่ 2.1 เงินปันผลให้กับสมาชิกร้อยละ 1 ของมูลค่าหุ้นคิดเป็นร้อยละ 62.21 ของกำไร 2.2 ทุนอื่นร้อยละ 4.14 ของกำไร

และสหกรณ์มีแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 คณะกรรมการได้วางแผนการดำเนินงานธุรกิจสรุปได้ดังนี้ อาทิ แผนการรับสมาชิกจะรับสมาชิกใหม่จำนวน 1,500 คน และเพิ่มหุ้นจำนวน 8 ล้านบาท

โดยคาดว่าจะมีกำไรเมื่อสิ้นปีณวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,134,000.00 บาท วันนี้ผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ตามสัดส่วนสมาชิก 400 รายต่อผู้แทนสมาชิก 1 รายมีจำนวน 335 ราย

ที่สำคัญ สกต.ได้ดำเนินกิจการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สมาชิกเป็นหลัก อาทิ ซื้อราคาข้าวสูงกว่า ท้องตลาด จนตลาดต้องให้ราคาข้าวดีเท่ากับเรา ชาวนาก็ได้ประโยชน์ ไม่ถูกเอาเปรียบ จึงมีสมาชิกเพิ่มขึ้น ทางราชการก็ให้การสนับสนุน ให้การรับรองผลผลิต จนเป็นที่ต้องการของตลาด

นายดำรงค์ สิริวิชยะ อิ่มวิเศษ รอง.ผวจ.รอ.กล่าวเปิดว่า.-สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ร้อยเอ็ด จำกัด เป็นองค์กรที่เกษตรกร ลูกค้าธนาคาร ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแนวทางที่ทำให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจกัน ส่งเสริมเพิ่มรายได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ ไม่จัดการเอารัดเอาเปรียบ สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นโดยส่วนรวม

อีกทั้งเป็นการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย โดยเกษตรกรซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์มีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการออกเสียงแสดงความคิดเห็นเพื่อชี้นำให้สหกรณ์ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามความต้องการโดยส่วนรวมของเกษตรกรเอง ซึ่งในส่วนราชการเองนั้นก็พยายามอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จำกัด จึงเป็นนิมิตหมายอันดีของกสิกรที่จะลดปัญหาด้านการซื้อ การขาย และการตลาด ต่อไป

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/วิเศษ-รอง.ปธ./คมกฤช-บริหาร/0817082129-รายงาน