ศรีสะเกษ !! นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณออกจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ให้แก่ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

ศรีสะเกษ !! นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณออกจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ให้แก่ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ตำบหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วย นางขวัญตา คิดดี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายธนกร ศรีฤทธิประดิษฐ์ ปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ สำนักทะเบียนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 สาขาจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนางรดา เพ็ชรกูล และนางกชกร รอดคำทุย เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้กับผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย ที่บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 8 ตำบหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นายโกมล วงศ์งาม อายุ 51 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง และนางน้อย แก้วก่อง อายุ 56 ปี เป็นผู้พิการ โดยมีนางบุญวีย์ พลอาจ ผู้ใหญ่บ้านฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก หลังจากนายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และคณะ ก็ได้เดินทางที่บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่นายสมบัติ บุญคำ อายุ 66 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง

โดยมีนายสุเทพ วงแวง ผู้ใหญ่บ้านฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก และบ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 11 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 ราย ได้แก่นางทองพูล พิมพ์ศร อายุ 67 ปี เป็นผู้พิการและนางทองใบ มะโนรัตน์ อายุ 89 เป็นผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวลำบาก โดยมีนายวันชัย สมศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลเสียว และนายประยูร สุดใน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลเสียว ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ทั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้แก่ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณต่อไป

***********
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ