จังหวัดร้อยเอ็ดรวมพลังสืบสานการสวมใส่ผ้าไทยประจำถิ่นและส่งเสริมการจัดตลาดนัดอาชีพทางเลือกให้กับสมาชิกสตรี (วันสตรีสากล)

จังหวัดร้อยเอ็ดรวมพลังสืบสานการสวมใส่ผ้าไทยประจำถิ่นและส่งเสริมการจัดตลาดนัดอาชีพทางเลือกให้กับสมาชิกสตรี (วันสตรีสากล)

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน โครงการสตรีร้อยเอ็ดรวมพลังสืบสานการสวมใส่ผ้าไทยประจำถิ่นและส่งเสริมการจัดตลาดนัดอาชีพทางเลือกให้กับสมาชิกสตรี (วันสตรีสากล) ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางดนิตา สมจิตต์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด , นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด , นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน , พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด , นางรัชนี พลซื่อ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ ผู้แทนองค์กรสตรีทุกระดับ และภาคีเครือข่าย เข้าร่วม

วันสตรีสากล เป็นวันที่เหล่าสตรีจากทั่วโลก ร่วมเฉลิมฉลองความเสมอภาคที่ได้รับมา เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในสังคม รวมทั้งระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้ ให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม และสันติภาพ ดังนั้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดโครงการสตรีร้อยเอ็ดรวมพลังสืบสานการสวมใส่ผ้าไทยประจำถิ่นและส่งเสริมการจัดตลาดนัดอาชีพทางเลือกให้กับสมาชิกสตรี (วันสตรีสากล) ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี เชิดชูเกียรติสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีผู้ด้อยโอกาส เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย สนับสนุน ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

โดย ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการสตรีร้อยเอ็ดรวมพลังสืบสานการสวมใส่ผ้าไทยประจำถิ่นและส่งเสริมการจัดตลาดนัดอาชีพทางเลือกให้กับสมาชิกสตรี วันสตรีสากล การสาธิตและจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน สินค้าจากสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การเสวนาและการบรรยายถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ การบริหารจัดการหนี้ ไม่มีหนี้นอกระบบ พร้อมมอบแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และหัวข้อ สตรีกับการส่งเสริมการออม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้แทนสตรี 20 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 250 คน
นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 จำนวน 56 คน พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 40 ทุน พร้อมทั้งกิจกรรมการเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก ซึ่งเป็นการนำเสนอผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น และผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นที่รู้จักแก่สายตาผู้ที่มาร่วมงาน ด้วยการตัดเย็บให้สามารถสวมใส่ได้ในทุกโอกาส มีรูปแบบที่ทันสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และลวดลายที่โดดเด่นเฉพาะตัวของชาวร้อยเอ็ดพร้อมกับตัดเย็บเป็นชุดมาเดินแบบในงานวันนี้ด้วย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด