คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ “จัดประชุม” และ เตรียมสอดส่องโครงการ ปี 2566-67

แพร่//

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ “จัดประชุม” และ เตรียมสอดส่องโครงการ ปี 2566-67

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ. ห้องประชุมเวียงโกศัยชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2566
โดยมี ว่าที่ร้อยตรีภาคิน ชมภูพันธ์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลฯการจังหวัดแพร่ ฯ ,กรรมการธรรมาภิบาลฯ และนายพิทักษ์ บุญยเวทย์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ นายธีรพงษ์ ธงออน ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ และตัวแทน นายศรัณ อภิสิทธิเวช ที่ปรึกษา
ด้านกฎหมาย นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ เลขานุการ ,นายบุญเกิด การิยา ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดแพร่ ,ผู้ช่วยเลขานุการ นายอธิชัย ต้นกันยา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

สำหรับโครงการที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ เตรียมสอดส่องมีดังนี้โครงการตามปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ จำนวน 1 โครงการ
โครงการ/กิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาการตลาด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาอัตลักษณ์วัฒนธรรมสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
งบประมาณ 8,450,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
งบประมาณ 1,300,000 บาท

โครงการงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านทุ่งโฮ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ 2,114,800 บาท

2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปง – เสลียม หมู่ที่ 8 บ้านปง ตำบลห้วยม้า ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 2,550 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,200 ตร.ม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า หน่วยงานรับผิดชอบงบประมาณ 5,621,900 บาท

3.โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้ออำเภอลอง หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ 9,143,900 บาท

4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร.ถ 52-136 สายวังสร้อยทอง หมู่ที่ 5 บ้านไฮสร้อย ตำบลปากกาง กว้าง 4 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,920 ตารางเมตรงบประมาณ 2,072,000 บาทเทศบาลตำบลปากกาง หน่วยงานรับผิดชอบ

5.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟิลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.
61007 สายบ้านแม่จอก หมู่ 8 บ้านแม่สิน (ตำบลแม่เกิ๋ง) ตำบลแม่ป้าก กว้าง 6 เมตร ยาว 1,675 เมตร 0.05 เมตร ไหลทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,050 ตารางเมตร งบประมาณ 8,731,000 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

6.โครงการเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้าง
ย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง บ้านป่าแดง,
บ้านอัมพวัน,บ้านเตาปูน,บ้านท่อสมาน หมู่ที่ 1,7,10 และ11 ตำบลเตาปูน จำนวน 5 ระบบ
งบประมาณ 4,450,000 บาท
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

7.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำแม่สอง โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 1 – หมู่ 12 จำนวน 50 จุด งบประมาณ 3,250,000 บาทองค์การบริหาร ส่วนตำบลเตาปูนอำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

8. รถบรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย งบประมาณ 2,500,000 บาท
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

9.รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย งบประมาณ 2,500,000 บาทองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

11. เทศบาลตำบลแม่ลานนา 12. โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่ จังหวัดแพร่

ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่…รายงาน