กมธ.พัฒนาสังคมฯ ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสานพลังสร้างสุขภาวะในพื้นที่ รุ่นที่ 2”

กมธ.พัฒนาสังคมฯ ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสานพลังสร้างสุขภาวะในพื้นที่ รุ่นที่ 2”

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นายอำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสานพลังสร้างสุขภาวะในพื้นที่ รุ่นที่ 2”

ของสำนัก งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 36 คน พร้อมบรรยายเรื่อง “ระบบสุขภาพไทย ไม่เหมือนที่ไหนในโลก” และ “พัฒนาการการเมืองการปกครองของประเทศไทย” จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมห้องประชุมวุฒิสภา พิพิธภัณฑ์รัฐสภา และบริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภา