สว.เร่งติดตามและรับฟังเรื่องร้องเรียนของประชาชน อ.พรหมพิราม

สว.เร่งติดตามและรับฟังเรื่องร้องเรียนของประชาชน อ.พรหมพิราม

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ประกอบด้วย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์ พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ พลเอก โปฎก บุนนาค นายทรงเดช เสมอคำ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ และนายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนของอำเภอพรหมพิราม โดยมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องน้ำ เนื่องจากตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิรามเป็นพื้นที่รับน้ำในช่วงฤดูฝนตามโครงการบางระกำโมเดล

โดยขอให้ช่วยประสานแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ไฟฟ้าส่องสว่างที่ใช้สัญจรในพื้นที่ไม่เพียงพอทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง การขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลดงประคำและตำบลทับยายเชียง ขอสนับสนุนให้มีการส่งเสริมอาชีพให้ชาวเกษตกรนอกฤดูทำนา และแนวตลิ่งริมแม่น้ำน่านทรุดตัว
.
สำหรับประเด็นดังกล่าว จังหวัดได้รับและมอบส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการและแจ้งให้ประชาชนทราบความคืบหน้าด้วย ซึ่งตัวแทนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้กล่าวขอบคุณคณะสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นตัวกลางประสานและเปิดโอกาสให้นำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่อย่างครบถ้วน จากการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจะนำไปพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป