นครนายก – สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครนายก จัดโครงการเพิ่มสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อาวุโส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

นครนายก – สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครนายก จัดโครงการเพิ่มสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อาวุโส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

วันที่ 21 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครนายก ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายสถาพร ศรีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครนายก (สกสค.) ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายการจัดโครงการเพิ่มสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อาวุโส ในส่วนของกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคู่สมรสถึงแก่ความตาย (ช.พ.ส.) พ.ศ.2565

ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 85 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตามนโยบายของ สกสค. เพื่อเป็นการดูแลให้ขวัญกำลังใจ เนื่องจากเป็นกลุ่มเปาะบางและเคยสร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการศึกษามาก่อน สำหรับจังหวัดนครนายกมีครูที่อยู่ในโครงการจำนวน 27 ราย ซึ่งทางสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก ได้ดำเนินการมอบเงินให้รายละ 2,000 บาท โดยมีคุณครูมารับด้วยตนเองและมอบให้ลูกหลานมารับเงินตามโครงการฯ โดยทางสำนักงานฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก