ศรีสะเกษ !! ผู้ว่าฯศรีสะเกษมอบบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน เฉลิมฉลอง 238 ปี ที่อำเภอไพรบึง

ศรีสะเกษ !! ผู้ว่าฯศรีสะเกษมอบบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน เฉลิมฉลอง 238 ปี ที่อำเภอไพรบึง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ที่อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานมอบบ้านโครงการสร้างซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน”เฮือนดีๆศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 262 ให้แก่ราษฎรอำเภอไพรบึง โดยมีนายชลวิทย์ จันทราภรณ์ ปลัดอำเภอแทนนายอำเภอไพรบึง ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายเฉลิม นพไทย และนายพงศ์ณภัช สุภาพ รองนายกเทศบาลตำไพรบึง นายสมจิต สุภาพ ผู้ใหญ่บ้านสวาย หมู๋ที่ 2 หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอไพรบึง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรเอกชน ร่วมกันมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้าน หลังที่ 262 ไห้แก่นางวิลัยลักษณ์ เสนคราม บ้านเลขที่ 122 ม.2 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง โดยได้รับงบประมาณจากจังหวัดศรีสะเกษจำนวน 50,000 บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึง ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีจิตศรัทธา ภาคเอกชน จำนวน 100,266 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 150,266 บาท พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังร่วมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
นายสมจิต สุภาพ ผู้ใหญ่บ้านสวาย หมู๋ที่ 2 กล่าวว่า คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกครอบครัวนางวิลัยลักษณ์ เสนคราม อายุ 53 ปี มีอาชีพทำนาและรับจ้างทั่วไป และมีโรคประจำตัว เป็นครอบครัวมีฐานะยากจนและประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย บ้านหลังเก่าเป็นบ้านชั้นเดียว ไม่มีความมั่นคง และมีสมาชิกในครอบครัว 5 คน มีเด็กพิการ 1 คน ปัจจุบันได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการเดือนละ 800 บาท เนื่องจากต้องดูแลหลานพิการ จึงไม่สามารถไปประกอบอาชีพอื่นๆมาจูนเจือครอบครัวได้ ซึ่งการสร้างบ้านหลังนี้ ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 150,266 บาท โดยได้รับงบประมาณจากจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 500,000 บาท และงบประมาณจากการสมทบจำนวน 100,266 บาท ซึ่งได้นำไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการก่อสร้างบ้าน และได้รับการสนับสนุนแรงงานจากผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไพรบึง จิตอาสาอำเภอไพรบึง พี่น้องประชาชนชาวบ้านสวายและชาวตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

*************
ข่าว …… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ
ภาพ ….. ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ