เตรียมลงช่วยเหลือ ” รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 นำกำลังพล จิตอาสา เข้าร่วม การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562 เร่งช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง….

” เตรียมลงช่วยเหลือ ” รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 นำกำลังพล จิตอาสา เข้าร่วม การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562 เร่งช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง….

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.
พันเอกสมศักดิ์ เตชะสืบ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 โดยมี เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยกำลังพล, จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเครือข่ายบุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่าย อปพร. เครือข่ายวิทยุสื่อสาร มูลนิธิ ชมรม และประชาชนทั่วไป ได้ศักยภาพการแจ้งเตือนภัยพิบัติให้ได้รับองค์ความรู้ด้านภัยธรรมชาติและวิธีการแจ้งเตือนภัย อันเป็นการสร้างระบบป้องกันที่ยั่งยืน และสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติให้เป็นผู้เชื่อมโยงและประสานความสัมพันธ์ในการสร้างเครือข่ายให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจ พร้อมทั้งแสวงหาอาสาสมัครทำหน้าที่เฝ้าระวังเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่และรายงานสถานการณ์ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบได้อย่างทันท่วงที

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการสร้างความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงานของสมาชิกเครือข่าย กิจกรรมกลุ่ม รู้ให้ครบ เตรียมให้พร้อม เตือนให้ปลอดภัย การรู้ทันปัญหาและคาดการณ์สถานการณ์เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ สถานการณ์อากาศ สถานการณ์น้ำ การถอดบทเรียน กรณีศึกษาการแจ้งเตือนภัยและรับมือภัยพิบัติที่ผ่านมา และการใช้ประโยชน์สื่อในยุค 4.0 กับการแจ้งเตือนภัยพิบัติสู่ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ โดยมีวิทยากรจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ,ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, อุตุนิยมวิทยาลำปางชลประทานจังหวัดลำปาง และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่