ตราด/เหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมกับ กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ตามโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระบรมราชูปถัมภ์ภก สภากาชาดไทย ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา

ตราด/เหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมกับ กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ตามโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระบรมราชูปถัมภ์ภก สภากาชาดไทย ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่

จ.ตราด วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เมื่อเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยมี นายประพันธ์ ประทุมชุมภู ปลัดอาวุโสอําเภอคลองใหญ่ นางโอกิม ไชยศิริ รองนายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ สมาชิกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วย นางสุภีร์ ชัชวาลย์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมให้กําลังใจผู้ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ตามโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระบรมราชูปถัมภ์ภก สภากาชาดไทย ประจําปี 2562 ซึ่งจังหวัดตราด ร่วมกับ อําเภอคลองใหญ่ โรงพยาบาลคลองใหญ่ และโรงพยาบาลตราด ร่วมกันจัดหน่วยรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ โดยได้มีข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชน ทหาร ตํารวจ อสม.นักศึกษาและจิตอาสาตลอดจนพนักงานลูกจ้างและหน่วยงาน ภาคเอกชน จํานวน 170 ราย เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโลหิตในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ การผ่าตัด นับเป็นกุศลอันแรงกล้าของผู้ที่มาให้บริจาคโลหิต โดยมีผู้บริจาคดวงตา 3 ราย อวัยวะ 4 ราย ผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้จํานวน 48,300 ซีซี จากนั้นนายประพันธ์ ประทุมชุมภู ปลัดอาวุโสอําเภอคลองใหญ่ ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานและประชาชน พร้อมทั้งจิตอาสาและประชาชนทั่วไปที่มาบริจาคโลหิตในครั้งนี้นับเป็นการทําบุญที่ได้บูญมหาศาลแถมยังได้รับของขวัญจากหน่วยงานที่บริจาคให้กับกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้บริจาคโลหิตอีกด้วย สําหรับการดําเนินการ ตามแผนกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อกาชาด และโรงพยาบาลในพื้นที่และนอกพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้ร่วมกันทําความดี ด้วยการเสียสละบริจาคโลหิตให้กับสถานที่ต่างๆตามธนาคาเลือด และโรงพยาบาลในจังหวัดตราดทุกแห่งทุกวันมนเวลาราชการต่อไป.

../ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวตราด