จังหวัดร้อยเอ็ดเริ่มขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ/PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

จังหวัดร้อยเอ็ดเริ่มขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

/PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ 9/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563
ในการนี้ที่ประชุมได้พอจารณาพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เผด จังหวัดร้อยเอ็ด ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะทำงานจัดที่ดินให้ราษฎรเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง อำเภออาจสามารถ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะทำงานจัดที่ดินให้ราษฎรเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เผด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/อรรถวุฒิ ทัพโพธิ์/เลขาผวจ.รอ.-ภาพ