จ.ราชบุรี/อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีเปิดการประชุมชีวัดความเป็นเมืองเชิงนิเวศพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม

จ.ราชบุรี/อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีเปิดการประชุมชีวัดความเป็นเมืองเชิงนิเวศพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่21ก.ค.2563
นายอานันต์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินการตามตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรี ตามกรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ให้ความสำคัญการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แนวทางการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองบ้านโป่งจ.ราชบุรี โดยมี สท.ยุพา โล่ห์สวัสดิกุล และ สท.จันทร์เพ็ญ กลัดงาม /กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมประชุม ที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ.บ้านโป่งจ.ราชบุรี

สุพจน์ วรสหวัฒน์/จ.ราชบุรี