รพ. ลานนา จัดกิจกรรม วัน Big Cleaning Day ประจำปี 2562

รพ. ลานนา จัดกิจกรรม วัน Big Cleaning Day ประจำปี 2562

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) โรงพยาบาลลานนา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามแผนงานประจำปี 2562 โดยมีนพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานและกล่าวเปิดงาน การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day นี้ เพื่อให้กระตุ้นให้พนักงานทุกฝ่ายทุกแผนก ได้มีจิตสำนึกในการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ในองค์กร พร้อมทั้งร่วมกันทำความสะอาด ฟื้นฟู และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลลานนา รวมทั้งอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ให้สะอาดอยู่เสมอถูกสุขลักษณะ พร้อมใช้ ให้บริการแก่ผู้ป่วยอยู่เสมอ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน ทำให้เกิดบรรยากาศส่งเสริมสุขภาพ เกิดความสะอาดเรียบร้อยในโรงพยาบาล และถูกสุขลักษณะ เพื่อการให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr. จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา