สตูล เสริมอาชีพเลี้ยงผึ้งเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ ศพก.

สตูล เสริมอาชีพเลี้ยงผึ้งเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ ศพก.ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 (บ้านควนโท๊ะ) ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล นายไพฑูรย์ ชนะชู สหกรณ์จังหวัดสตูล มอบหมายให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล จัดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ ศพก.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 11 ราย เข้าร่วมประชุมฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 (บ้านควนโท๊ะ) ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูลนายไพฑูรย์ ชนะชู สหกรณ์จังหวัดสตูล กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก: สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ ศพก. สำหรับ การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายร่าเหม ยังหาด ประธานกลุ่มเลี้ยงผึ้ง มุสลิมทุ่งพญา ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้ง การทำโรงเรือนผึ้ง พร้อมวิธีการสาธิต

เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาชีพของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ ให้เกษตรกรนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการสร้างอาชีพ ให้สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายได้ จากการนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างอาชีพให้เกิดเป็นรูปธรรม ตามที่ได้รับทราบนโยบายรัฐบาล ในปีงบประมาณ 2562 รัฐบาลจะขับเคลื่อนการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกร โดยผ่านองค์กรหลักระดับอำเภอ โดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร จะทำอย่างไรให้สมาชิกสามารถลดต้นทุนในการผลิตและสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ในการประกอบอาชีพหลักหรือแม้แต่อาชีพเสริม ให้สามาถดำเนินการไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้

 


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล