อบจ.มุกดาหาร เร่งให้ความรู้และผลิตเจลล้างมือแจกฟรีประชาชน

อบจ.มุกดาหาร เร่งให้ความรู้และผลิตเจลล้างมือแจกฟรีประชาชน

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นางสาวศิริพักตร์ ทองขันธ์ เภสัชกรปฎิบัติการ ประจำโรงพยาบาลมุกดาหาร ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมและฝึกปฏิบัติการจัดทำเจลล้างมือให้ความรู้แก่บุคลกรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อผลิตเจลล้างมือแจกจ่ายให้กับบุคลากรในองค์กรและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563 พร้อมทั้งแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ให้แพร่กระจาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและสนองนโยบายในการเร่งรัดตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนดไว้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารจึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ และการจัดทำเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง ในห้วงเดือนมีนาคม – กันยายน 2563 เพื่อสร้างทีมวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนแนวทาง วิธีการจัดทำเจลล้างมือให้เกิดความรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในจังหวัดมุกดาหารให้ลดน้อยไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร /รายงาจากมุกดาหาร
081-0501177