นายอำเภอกุดชุมเปิดโครงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ”

“นายอำเภอกุดชุมเปิดโครงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ”

ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานเปิดโครงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ โดยร้อยตรีเอกวิทย์ รวมทรัพย์ รองหัวหนาชุดวิทยากร ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ตำบลโสกเชือก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการว่า ตามนโยบาย ให้ทุกภาคส่วนราชการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ และความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ให้กับกลุ่มองค์กร นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ของคนในชาติ กองทัพบกจึงมีนโยบายให้จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ โดยกองทัพภาคที่ ๒ ให้กองพลทหารราบที่ ๒ “ชุดขุนศึก ๒๒”มี ร้อยโทชยันต์ มาคะพุฒ หัวหน้าชุดวิทยากร ทำการบรรยายประกอบแสง สี เสียง ให้กับข้าราชการ กลุ่มมวลชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของประเทศไทย ตลอดจนความปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและความเสียสละของบรรพชน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันก่อให้เกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความรักหวงแหนผืนแผ่นดินเกิดต่อไปโดยกลุ่มเป้าหมายจากผู้นำชุมชนประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) รวม ๒๕๐ คน

///พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน