จันทบุรี-กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการปราชญ์ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง สร้างเครือข่ายบูรณาการกลุ่มปราชญ์เพื่อความมั่นคง 8 จังหวัด ขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

จันทบุรี-กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการปราชญ์ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง สร้างเครือข่ายบูรณาการกลุ่มปราชญ์เพื่อความมั่นคง 8 จังหวัด ขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

วันนี้ ( 20 ก.พ.63 ) ที่ห้องประชุม กปร.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดจันทบุรีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดจันทบุรี ได้จัดโครงการปราชญ์ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง โดยมี พลเรือตรี วันชัย จุลมนต์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม และ มี พันตรีหญิง รุ่งนภา กลัดแกล้วกล้า รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการที่มุ่งหวังสร้างเครือข่ายบูรณาการกลุ่มปราชญ์เพื่อความมั่นคง 8 จังหวัด ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและพัฒนาเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์เรียนรู้ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สู่ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เกิดเวทีแลกเปลี่ยนและรวบรวมองค์ความรู้แขนงต่าง ๆ ของปราชญ์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่เพื่อเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนขยายผลแก่ชุมชนต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก