กุดชุมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันฯและจิตอาสาพัฒนาวัด”

“กุดชุมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันฯและจิตอาสาพัฒนาวัด”

ที่สนามลานหน้าพระอุโบสถวัดศรีนวนโคกสวาท บ้านโคกสวาท หมู่ ๑๐ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานเปิดโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด นายสราวุฒิ ทำทอง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอกุดชุมกล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันนี้ความเจริญทางด้านวัตถุได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้สังคมเกิดค่านิยมที่ให้ความสำคัญกับอำนาจเงินทองมากกว่าที่จะให้ความสำคัญกับจิตใจและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นจิตสาธารณะส่งผลให้สังคมเกิดความเสื่อมโทรม ทำให้มีแนวคิดที่จะพัฒนาและยกระดับจิตใจของบุคคลให้มีความเจริญและเป็นจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น ด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจึงได้จัดทำโครงการ จิตอาสาทำความดี จิตอาสาพัฒนาวัดและโครงการเทิดทูนสถาบันหลัก โดยจุดเริ่มต้นของการทำความดีในครั้งนี้คือ การทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆภายในบริเวณ เช่นช่วยกันทำความสะอาดลานวัด ซึ่งจะทำให้วัดน่าอยู่ เพราะวัดเป็นสถานที่ที่สำคัญของชาวพุทธและถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนคนทั่วไป เพื่อให้จิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการในการช่วยเหลือสังคม เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ซึ่งเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้กับจิตอาสาทุกคนให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติโดยได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากจิตอาสาและหน่วยงานราชการในท้องที่ ประมาณ ๒๕๐ คน พัฒนาวัด สร้างศรัทธา มาร่วมพลัง

///พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน