สตูล นปท.เกาะหลีเป๊ะ สตูลและศปท.เขต3(กระบี่) จัดฝึกอบรมโครงการยุวประมงรุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2563

สตูล นปท.เกาะหลีเป๊ะ สตูลและศปท.เขต3(กระบี่) จัดฝึกอบรมโครงการยุวประมงรุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2563

นายพงษ์ศักดิ์ นิธิกรกุล ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่)พร้อมด้วย นายจิรวิช จุลบุษปะหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล นายโชคชัย เมืองสง ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยฯ เจ้าหน้าที่ ศปท.เขต3(กระบี่)จัดฝึกอบรมโครงการยุวประมงรุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา ม.5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 40 คน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ทำให้เยาวชนได้มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น ดูงานการทำธนาคารปูม้า และร่วมปล่อยพันธ์ปูม้า เพื่อให้ทรัพยากรสัตว์ในชุมชนมีใช้กันอย่างทั่วถึง และยั่งยืน

ทั้งนี้การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง นำความรู้ที่ได้ศึกษาไปบอกกล่าวกับผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพประมง ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวประมงในท้องถิ่นให้ความร่วมมือกับทางราชการในการบริหารจัดการอย่างถูกวิธี ป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำสูญพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนอีกด้วย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล