ข้าวกข.๔๓ คืออะไร ? มีประโยชน์อย่างไร ? วันนี้เรามีคำตอบ

ข้าวกข.๔๓ คืออะไร ? มีประโยชน์อย่างไร ? วันนี้เรามีคำตอบ

ข้าวจ้าวพันธุ์ กข. ๔๓ ได้ถูกจัดสรรคัดเลือกจากการผสมพันธุ์ข้าวจ้าวลูกผสมเดียว ระหว่างพันธุ์ ข้าวจ้าวหอมสุพรรณบุรี (พันธุ์แม่) กับพันธุ์ข้าวจ้าวหอมสุพรรณบุรี 1 (พันธุ์พ่อ) โดยศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี โดยช่วงฤดูนาปรัง ปี พ.ศ. 2542 ได้คัดเลือกสายพันธุ์ 3PR 19900712-1-1-2-2-1 โดยทําการทดลองปลูก ในแปลงผลผลิตของศูนย์วิจัยข้าวและในแปลงนาเกษตรกร เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2551 และได้มีการรับรองสายพันธุ์ข้าวจากคณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ข้าว กรมการข้าวเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 ใช้ชื่อว่า “ข้าวจ้าว กข. ๔๓” การเตรียมกล้า

ข้าวจ้าวพันธุ์ กข. ๔๓ เป็นข้าวอินทรีย์ ที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดเป็นต้นว่า ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว ตลอดจนสารเคมีที่ใช้รมเพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวในโรงเก็บ การผลิตข้าวอินทรีย์นอกจากจะทำให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยจากสารพิษแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วย

ข้าว กข. ๔๓ ข้าวอินทรีย์ ดีต่อสุขภาพ เป็นความหวังใหม่ของผู้เป็นเบาหวาน มีคุณสมบัติ ดัชนีน้ำตาลต่ำเหมาะกับผู้ที่ดูแลรักษาสุขภาพ ผู้ที่ควบคุมน้ำหนัก ช่วยปรับน้ำตาลในกระแสเลือด หุงง่าย หอม นุ่ม อร่อย

ขายปลีก 65 บาท/ 1 กิโลกรัม
ขายส่ง 50 บาท/ 1 กิโลกรัม สั่งขั้นต่ำ 300,000 บาท
สนใจติดต่อ 064-2095866