พังงา/สทช.6 จับมือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล ประจำปี 2566

พังงา/สทช.6 จับมือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล ประจำปี 2566 สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ชายหาดบ้านท่านุ่น บริเวณเสาไฟฟ้าแรงสูง ม.7 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายภัตติพงศ์ สุนทรวร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา นายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา ระนอง) นายวีระชัย เมืองพูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการภาคใต้ 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล (International Coastal Cleanup Day) ประจำปี 2566” โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียนร่วมกิจกรรมร่วม 300 คน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงานทุกภาคส่วนให้เลิกทิ้งขยะลงทะเล และหันมาใส่ใจการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ซึ่งในวันนี้ได้จัดเก็บขยะชายฝั่ง บริเวณชายหาดตลอดระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ปลูกต้นไม้ชายหาด รวมจำนวน 200 ต้น ปล่อยพันธุ์เต่าตะนุ จำนวน 14 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ โดยพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นที่วางไข่ของเต่ามะเฟืองอีกด้วย

นายธเนศ มั่นน้อย ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์กรพิทักษ์มหาสมุทร ได้กำหนดให้ เดือนกันยายน ของทุกปี ถือเป็นวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล มีการรณรงค์ให้ อาสาสมัครทั่วโลกร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะทั่วชายหาด ทะเลสาบ มหาสมุทรรวมไปถึงลำธารทั้งบนบกและใต้น้ำ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการรักษาทะเลและมหาสมุทรอันเป็นทรัพยากรของของมนุษยชาติ ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมด้านการดูแลทรัพยากรทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากลขึ้นในวันอนุรักษ์ชายหาดสากลพร้อมๆ กันกับพื้นที่อื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลที่รับผิดชอบ โดยให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนรวมในการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรให้คงอยู่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน
สำหรับวันนี้พบว่ามีขยะหลากหลายชนิดโดยเฉพาะขยะพลาสติก โฟมและเศษวัสดุทางการประมงถูกคลื่นซัดมาอยู่ชายหาดเป็นจำนวนมาก จากนั้นนำมาคัดแยกออกเป็น พลาสติก โฟม เชือก เพื่อนำไปทำลาย ฝังกลบ อย่างถูกวิธี ส่วนขยะจำพวกที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลใช้ได้ใหม่ประเภท ขวดแก้ว กระป๋องอลูมิเนียมจะถูกนำมาเก็บรวบรวมไว้ เพื่อรอจำหน่ายหรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป