ปราจีนบุรี โครงการดำนาเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน!!

ปราจีนบุรี โครงการดำนาเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน!!

วันนี้ 21 กค.62 ที่โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรีจ.ปราจีนบุรี นายวัลภลประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการดำนาอินทรีย์ กิจกรรมดำนาการศึกษาและเรียนรู้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการปฎิบัติเกษตรพอเพียงในโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว

ความเป็นมาของโครงการ นักเรียนมัธยมต้นไม่น้อยกว่าปีละ160 คน ขาดแคลนอาหารกลางวัน ปี 52สถานศึกษาและโรงเรียน เช่าพื้นที่ทำนาหาข้าวเลี้ยงนักเรียนปี 53 ซื้อที่นา 3.5 ไร่และจัดกิจกรรมปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ทำนาปลูกข้าว ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา หมู ไก่นำผลผลิตแปรรูปเป็นอาหารนักเรียนมีอาหารกลางวันเพียงพอทั้โรงเรียน ปี 58 ซื้อที่นาเพิ่มเป็น 7 ไร่ 3 งาน 50 ตร.วา ปี.61ผอ.สานิตย์ เจนสัญญายุทธ บริจาค 450 ตร.วา รวมเป็นเนื้อที่ 9 ไร่ผลที่ได้รับ นักเรียนมีอาหารกลางวัน ทุกคนทุกวันเพียงพอ ต่อยอดเป็นวัฒนธรรม การลงแขกดำนาเกี่ยวข้าววัฒนธรรมชุมชนพึ่งตนเอง วัฒนธรรมบุญคูณลาน ส่งเสริมภูมิปัญญาการกิน ส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่ชุมชน นักเรียนมีความรู้ ในกิจกรรมของทุกปีจะมีผู้ปกครองนักเรียนมาลงแขกดำนาช่วยโรงเรียน และในปีจะมีองค์กรที่ให้การสนับสนุนทุกปีทั้งภาครัฐและเอกชน ปีนี้ธกส.มอบเงินสนับสนุนห้าหมื่นบาท พร้อมทั้งให้นายอำเภอให้การสนับสนุน ให้คำปรึกษา ให้กำลังใจต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อม กิจกรรมในวันนี้ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนมาร่วมกิจกรรม(นักเรียน)ทุกชั้นมาศึกษาดกิจกรรม โดยเริ่มตั้งแต่ไถและคราดนา ถอนกล้า และดำนาอย่างสนุกสนานมีการเปิดเพลงเต้นรำไปด้วย…