องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี พร้อมชื่นชมการเรียนการสอนวิชาการควบคู่งานอาชีพให้เด็กมีความรู้ติดตัว

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี พร้อมชื่นชมการเรียนการสอนวิชาการควบคู่งานอาชีพให้เด็กมีความรู้ติดตัว

วันนี้ (19 ก.ค.62) พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ คณะครูอาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี รับนักเรียนที่ยากไร้ทางเศรษฐกิจ และสังคม ครอบครัวประสบปัญหา ขาดโอกาสทางการศึกษาเข้าเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดรูปแบบการศึกษาในลักษณะการศึกษาสงเคราะห์ให้นักเรียนอยู่ประจำในโรงเรียน ปัจจุบัน มีนักเรียนทั้งสิ้น 536 คน มีบุคลากร ครู พนักงานราชการ ลูกจ้าง 55 คน ถึงแม้เด็กนักเรียนที่เข้าศึกษาที่โรงเรียนนี้จะเป็นเด็กด้อยโอกาสทางสังคม เนื่องจากปัญหาต่างๆ ในครอบครัว แต่เด็กจะมีความพยายาม ขวนขวาย ขยันเล่าเรียนจนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย และประสบความสำเร็จในชีวิตไปแล้วหลายรุ่น นอกจากนั้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี ยังเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระดับเกียรติบัตร 1 เป็นโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนชนบท ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2556 และได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอีกด้วย ทั้งนี้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี ยังมีการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำโดยมีหลักสูตรที่เน้นการสอนด้านทักษะในการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเกษตรกรรม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร งานอาชีพตัดผม การทำผ้าพันคอ การสอนการทำไอติมแท่ง ขนมโดนัท สมุนไพรพื้นบ้านยาหม่อง เป็นต้น ซึ่งภายหลังจบการศึกษานอกจากนักเรียนสามารถที่จะศึกษาต่อแล้ว นักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้อีกด้วย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก