ร้อยเอ็ด Kick off การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ร้อยเอ็ด Kick off การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด-ข่าว

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off ประกาศวาระ “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จุดนำร่อง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลสะอาดสมบูรณ์ บ้านแมต หมู่ที่ 4 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย นายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมฯ

นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า “โครงการตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำ กลุ่ม องค์กร หน่วยงานภาคีเครือข่าย และประชาชนได้เรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อใช้พื้นที่ตำบลเป็นฐานการพัฒนาภายใต้กลไกเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับตำบล และกลไก 7 ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ตำบลมีการบริหารจัดการชุมชนโดยชุมชน จัดการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและชุมชน เกิดเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนชุมชนธรรมาภิบาลที่มีการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและชุมชน ตลอดจนประชาชนในตำบลน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน มีการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน

ทางด้าน นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการชุมชนโดยชุมชน ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีความเข้มแข็งครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ มิติด้านความมั่นคง มิติด้านความมั่งคั่ง มิติด้านความยั่งยืน ดังนั้น การขับเคลื่อนตำบลให้เข้มแข็งจะสัมฤทธิ์ผลได้ จะต้องเติมเต็มในส่วนที่ขาด พัฒนาต่อยอดในส่วนที่มีความพร้อมอย่างต่อเนื่อง อาศัยความร่วมมือจาก 7 ภาคีเครือข่าย โดยมีพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานอำเภอละ 1 ตำบล เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยในตำบล มีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง” นำสู่เศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง ทำให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป

สำหรับ กิจกรรม Kick Off การขับเคลื่อน “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตำบลสะอาดสมบูรณ์ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การลงนามความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย การประกาศวาระตำบลเข้มแข็ง การจัดเวทีเสวนาสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเอามื้อสามัคคีปลูกต้นไม้ คลุมฟางห่มดินและการรณรงค์คัดแยกขยะ ซึ่ง ได้รับความมือเป็นอย่างดี จากภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคส่วน และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 20 อำเภอ

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/088-573-0542/ ข่าว
ปชส.รอ-ภาพ