สถิติจังหวัดยโสธรอบรมผู้จัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานฯทรัพยากรน้ำพร้อมลงพื้นที่ทดลองปฏิบัติงาน”

“สถิติจังหวัดยโสธรอบรมผู้จัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานฯทรัพยากรน้ำพร้อมลงพื้นที่ทดลองปฏิบัติงาน”

เวลา 09.00 น.18กรกฎาคม2562 ณ.ห้องประชุมฟ้าหยาดโรงพยาบาลมหาชนะชัย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร นางมาริสา สีลาพัฒน์ นายอำเภอมหาชนะชัย มอบหมายนายพิสิษฐ เพิ่มพูล ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอมหาชนะชัย เป็นประธานเปิดการอบรมผู้จัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อบริหารจัดการน้ำโดยนางนิสรา เพขร์ทวี สถิติจังหวัดยโสธรกล่าวว่า โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ(โครงการระยะที่ 1)ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 ธันวาคม 2557สำหรับสถิติจังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรเครื่องแท็บเล็ตเพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลจำนวน 145 เครื่อง การอบรมครั้งนี้เป็นศูนย์ที่5 ศูนย์สุดท้ายของจังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจสังคมและข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ย่อย สำหรับนำมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำต่าง ๆ ทั้งพื้นที่ในเขตชลประทาน พื้นที่นอกเขตชลประทาน และพื้นที่ในเขตเมือง เพื่อนำมาจัดสร้างเป็นดัชนีชี้วัดต้นแบบสำหรับประเมินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจด้านนโยบายและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคตและประเทศไทยมีแผนข้อมูลตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีเป้าหมายสำคัญของโครงการ คือ มีการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่ และดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในส่วนที่ขาดหายไปเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติที่ผ่านมา สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ใช้ข้อมูลผู้ผลิตข้อมูล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้ทุกพื้นที่และทุกภาคส่วน ได้รับทราบความสำคัญของโครงการและมีส่วนร่วมในการกำหนดดัชนีชี้วัดการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยสำหรับการอบรมเพื่อให้ความรู้และแนะนำหลักในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดจะเป็นผู้อบรมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน (FS : Field Supervisors) และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล (FI : Field Interviewer) ให้มีความรู้และเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไ ด้สามารถนำไปดำเนินการจัดทำนโยบายและแผนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมศูนย์ที่5 ของจังหวัดยโสธรจัดขึ้นระหว่างวันที่18-19 กรกฎาคม 2562พร้อมลงพื้นที่ทดลองออกปฏิบัติงาน มีผู้เข้าอบรมแยกรายอำเภอแยกหน้าที่คืออำเภอคำเขื่อนแก้ว FS 3 คน FI 31 คน อำเภอคำเขื่อนแก้ว FS 2 คน FI 26 คนอำเภอค้อวัง FS 1 คน FI 12 คนเป้าหมายเป็น อสม.ทั้งสิ้น 75 คนจาก 3 อำเภอ ของจังหวัดยโสธร/

/พลากร. แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร ภาพ-ข่าว