สำนักงานพื้นที่ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จัดกิจกรรม Kick off หลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพ่อขุนผาเมือง

สำนักงานพื้นที่ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จัดกิจกรรม Kick off หลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพ่อขุนผาเมือง

เมื่อ เวลา 09.30 น. วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ณ ที่บริเวณอนุสรณ์สถานเมืองราด ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิด”โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” กิจกรรม Kick Off การนำหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพ่อขุนผาเมือง สู่ห้องเรียน พร้อมมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และมอบเกียรติบัตรให้สถานศึกษา และผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีฯ โดยมีนางแพวิพา ภูสงัด ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่ประถมศึกษา เพชรบูรณ์ 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายอนันต์ หงส์พันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองราด ผู้รับผิดชอบการจัดสถานที่ และอำนวยการดำเนินงานในพิธีเปิดงานกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก นางน้ำผึ้ง จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 13 ศูนย์ เข้าร่วมงาน
โดยภายหลังพิธีเปิดงานได้จัดให้มีการเสวนา “Kick off การนำหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพ่อขุนผาเมือง สู่ห้องเรียน” โดยมีวิทยากรร่วมเสวนาประกอบด้วย ดร.ดิเรก ถึงฝั่ง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์บรรยายเรื่องความสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น พ่อขุนผาเมือง ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์บรรยายเรื่องการขับเคลื่อนหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพ่อขุนผาเมือง ดร.กมลฉัตร กล่อมอิ่ม รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เป็นผู้บรรยายเรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการผลักดันหรือขับเคลื่อนการนำหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ(ในระดับประเทศ) นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภาบรรยายเรื่อง มีแนวทางในการนำหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่ห้องเรียนอย่างไร และนางสาวสุนัน ยาคำ ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

บรรยายเรื่องแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและน่าสนใจในการจัดการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น พ่อขุนผาเมือง โดยมี ดร.จำเนียร แสงเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาเป็นพิธีกรดำเนินรายการ
ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การดำเนินโครงการที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้มีการพัฒนาเติมเต็มความรู้ “เล่าขานตำนาน พ่อขุนผาเมือง” จากผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “พ่อขุนผาเมือง” ก่อนการจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “พ่อขุนผาเมือง” สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของโรงเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรม Kick Off ในวันนี้ถือเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการในการนำหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “พ่อขุนผาเมือง” สู่ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2566