เกษตรยุคใหม่ทำไวทำจริง!!! ชาวนาขอบคุณที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตร”อลงกรณ์”และกรมชลประทานแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำทำนาได้รวดเร็วไม่ถึง 24 ชั่วโมงติดตั้งเครื่องสูบน้ำลงคลองท่าแร้งทันที

เกษตรยุคใหม่ทำไวทำจริง!!!
ชาวนาขอบคุณที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตร”อลงกรณ์”และกรมชลประทานแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำทำนาได้รวดเร็วไม่ถึง 24 ชั่วโมงติดตั้งเครื่องสูบน้ำลงคลองท่าแร้งทันที

หลังจากกลุ่มเกษตรกรได้ยื่นหนังสือถึงนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ร้องขอให้นำเครื่องสูบน้ำมาเพิ่มการสูบน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีลงคลองท่าแร้งนอกเหนือจากการสูบด้วยสถานีสูบด้วยไฟฟ้าที่ประตูน้ำท่าแร้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรชาวนาในตำบลท่าแร้ง ตำบลท่าแรงออกและตำบลบางขุนไทรในอำเภอบ้านแหลมซึ่งกำลังประสบภาวะขาดแคลนน้ำที่จะใช้ทำนาเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมาโดยนายอลงกรณ์ได้รับปากที่จะเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำหลังจากรับหนังสือโดยสั่งการให้นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี กรมชลประทานดำเนินการทันทีและเพียงไม่ถึง 24ชั่วโมง ชลประทานได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 3 เครื่องมาติดตั้งที่ ประตูระบายน้ำท่าแร้ง เสร็จเรียบร้อยพร้อมกับเดินเครื่องทันทีเป็นที่พอใจของกลุ่มเกษตรชาวนาใน 3 ตำบลดังกล่าวโดยนายราวี หวังขาวผู้นำเกษตรกรชาวนาได้ขอบคุณและขื่นชมนายอลงกรณ์และชลประทานที่รับปากแล้วแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วสมคำร่ำลือว่าทำได้ไวทำได้จริง
ก่อนหน้านี้นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบ-รับมอบ สถานีสูบน้ำปากคลองท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางสาวศิริ วรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำเพชรบุรี พร้อมด้วย หน่วยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีที่สถานีสูบน้ำปากคลองท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566 สำหรับสถานีสูบนำดังกล่าว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและได้ทำการส่งมอบให้แก่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง และองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
แร้งออก ร่วมกันดูแลและบำรุงรักษา เพื่อให้การใช้น้ำในพื้นที่ได้ตาม ความต้องการและเหมาะสม และสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ในระหว่างพิธีส่งมอบ – รับมอบสถานีสูบน้ำมีเกษตรในพื้นที่ตำบลท่าแร้ง ตำบลท่าแร้งออก ตำบลบ้านแหลม และตำบลบางขุนไทร มียื่นหนังสือขอให้ช่วยแก้ปัญหาน้ำไม่พอใช้ เพราะเกรงว่าการสูบน้ำเข้าของท่าแร้งจะน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ชลประทานเอาเครื่องสูบน้ำ 2 ตัวมาเสริมการสูบน้ำภายใน 2-3 วัน ซึ่งเกษตรกรก็พอใจ แต่ปรากฎว่าภายใน24ชั่วโมงก็สามารถนำเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 3 เครื่องมาติดตั้งที่ ประตูระบายน้ำท่าแร้ง เสร็จเรียบร้อยพร้อมกับเดินเครื่องสูบน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีลงคลองท่าแร้งซึ่งมีความยาวถึง8 กิโลเมตรถึงประตูน้ำบางขุนไทร