จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทำการเกษตรในเขตพื้นที่ที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง

จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทำการเกษตรในเขตพื้นที่ที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ที่ หอประชุมที่ทำการกำนันตำบลหินกอง บ้านสองชั้นหมู่ที่ 3 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่ประสบปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วง ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายอำเภอสุสวรรณภูมิ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และเกษตรกรชาวตำบลหินกอง เข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สืบเนื่องจากปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เริ่มการปลูกหวานข้าวแบบนาแห้ง เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต ที่ผ่านมาหลายปีได้ดำเนินการเพราะปลูกข้าวในการหว่านแห้งและไถกลบมาโดยตลอด แต่ปีการผลิต 2562 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้ข้าวหอมมะลิที่ปลูกในพื้นที่โดยเฉพาะเขตทุ่งกุลาร้องไห้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้ต้นข้าวได้รับความเสียหายหลายพื้นที่ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น ได้เข้ามาดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรและเติมน้ำตามแหล่งธรรมชาติ ในการช่วยเหลือเกษตรกรนาข้าวในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้และพื้นที่ใกล้เคียง อื่นๆ เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกให้ข้าวได้เจริญเติบโตงอกงาม ให้เกษตรกรมีโอกาสได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูกาลผลิต นี้ ต่อไป
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการการปฏิบัติการฝนหลวง โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น ใช้เครื่องบินสาธิตการปฏิบัติการ จำนวน 3 ลำ บินเหนือท้องฟ้า ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ เพื่อให้เกษตรกร ได้ชมการสาธิตการทำฝนหลวง สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมเป็นอย่างมาก และในขณะนี้ที่ท้องนาในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องให้อำเภอเกษตรวิสัย และอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด ปรากฏว่า ข้าวในนาได้อยู่ในภาวะขาดน้ำจนต้นข้าวกลายแห้งเปลี่ยนสีเหลืองกรอบกันทั้งท้องทุ่ง อยู่ระหว่างการรอน้ำฝนเพื่อที่จะมีโอกาสเจริญงอกงาม ได้อีกครั้งหนึ่ง.

///////////// ศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวขอขอบพระคุณสำหรับเครดิตภาพข่าวในครั้งนี้
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด