จังหวัดอุตรดิตถ์ ถวายความรู้พระสงฆ์ผลิตสื่อออนไลน์ (Technical Development Mecia) เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา

จังหวัดอุตรดิตถ์ ถวายความรู้พระสงฆ์ผลิตสื่อออนไลน์
(Technical Development Mecia) เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา

.
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมถวายความรู้บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการจัดทำสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แบบ New Nomal หลักสูตร เทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่ออนไลน์ ณ วัดธรรมาธิปไตย อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มีพระปํญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดการอบรม และพระมหามงคล กตปุญโญ ประธานคณะกรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ในนามของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
.
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้พุทธศาสนิกชนไม่สามารถเดินทางไปวัดได้ และด้วยเหตุนี้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงควรเป็นการเผยแผ่เชิงรุก พระสงฆ์สามารถนำหลักธรรมคำสอนส่งต่อให้พุทธศาสนิกชนผ่านสื่อออนไลน์ พร้อมกับให้การศึกษา ด้วยหลักธรรมคำสอน ที่สามารถยึดเหนี่ยวเด็กและเยาวชน ให้อยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ งานด้านสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ก็สามารถใช้สื่อออนไลน์เป็นสื่อกลางในการประสานงานให้องค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่มีกำลัง เข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดได้

ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมาย Personal Data Protection Act หรือ PDPA หรือ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา จึงได้กำหนดจัดอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระนักเผยแผ่ ได้นำความรู้ด้านการจัดทำสื่อไปใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป้าหมาย จำนวน 40 รูป/คน ซึ่งแบ่งการจัดอบรมออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 20 รูป/คน โดยมีนายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และนางสาวอลิศา เปียงตั้ง นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ เป็นวิทยากรถวายความรู้ด้านการผลิตสื่อและการเผยแพร่ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ มีจุดคัดกรอง จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด

.
นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน