จ.ราชบุรี/คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดราชบุรี มอบเงินทุนช่วยเหลือเด็กและครอบครัว จำนวน 24 ครอบครัว

จ.ราชบุรี/คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดราชบุรี มอบเงินทุนช่วยเหลือเด็กและครอบครัว จำนวน 24 ครอบครัว

ที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้มอบเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ครอบครัวอุปถัมภ์ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดราชบุรี โดยทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้มอบเงินกองทุนคุ้มครองเด็กให้จังหวัดราชบุรี

และขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทราบ และได้เบิกจ่าย จำนวน 24 ครอบครัว 35 ราย เป็นเงิน 301,500 บาท ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ ครั้งที่ 1 และ 2 เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ในส่วนครั้งที่ 3 จะเบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินในเดือนมีนาคม 2565 ต่อไป

สุพจน์ วรสหวัฒน์/จ.ราชบุรี