จังหวัดเชียงรายร่วมกับ อบจ.เชียงราย จัดสถานที่ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็กเพื่อบรรเทาผลกระทบจากคุณภาพอากาศที่มีผลต่อสุขภาพและพลานามัยของประชาชน

จังหวัดเชียงรายร่วมกับ อบจ.เชียงราย จัดสถานที่ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็กเพื่อบรรเทาผลกระทบจากคุณภาพอากาศที่มีผลต่อสุขภาพและพลานามัยของประชาชน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดสถานที่ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก Safety Zone องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 ที่อาคารคชสาร ภายในบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย ถนนสหมิตร ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ฝ่ายทหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งสถานที่แห่งนี้ เป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับประชาชนที่จะเข้ามารับบริการด้านสถานที่ปลอดภัยสำหรับสุขภาพในช่วงที่คุณภาพอากาศลดต่ำลงและมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน แพร่กระจายในอากาศเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของคน และยังเป็นสถานที่ตอบสนองมาตรการในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนชาวเชียงราย และนักท่องเที่ยวตามนโยบายสำคัญของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

ตลอดระยะเวลาของการรณรงค์สร้างคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงราย ที่เริ่มรณรงค์สร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักด้วยการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืออย่างเข้มข้นและทั่วถึงในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2562 ต่อด้วยระยะปฏิบัติระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2563 ในห้วงก่อนการเกิดไฟ ห้วงระหว่างเกิดไฟ ห้วยระยะฟื้นฟู โดยมีประกาศห้ามเผาในห้วงระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 21 เมษายน 2563 ซึ่งความสำเร็จคือปัจจัยจำเป็น ที่ชาวเชียงรายจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังและจริงใจ

ปฏิทินการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันของจังหวัดเชียงรายนี้ ได้ส่งผลให้ประชาชนมีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือกับทางราชการอย่างดียิ่ง โดยสามารถตรวจสอบได้ จากจุดความร้อน ที่ปรากฎว่ามีจำนวนน้อยมาก แต่ทั้งนี้ ก็ยังไม่สามารถลดฝุ่นควันจากการเผาป่าของประเทศใกล้เคียง และพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบได้ รวมทั้ง มีสาเหตุมาจากลมตะวันตกและลมตะวันออกพัดมาบรรจบกัน ทำให้เกิดความกดอากาศต่ำ กดดันให้ฝุ่นควันถูกกดต่ำ ไม่สามารถลอยสลายหายไปจากพื้นที่ได้ จึงเกิดฝุ่นควันปกคลุมมากขึ้นและเริ่มหนาแน่นจนส่งกระทบต่อสุขภาพของประชาชน การแก้ปัญหาด้วยการจัดทำ safety zone จึงเกิดขึ้น และมีความจำเป็นต่อการปกป้องสุขภาพของประชาชนชาวเชียงรายเป็นอย่างยิ่งด้วย

ซึ่งการจัดตั้งสถานที่ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก Safety Zone องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ มีสิ่งอำนวยความปลอดภัยและความสะดวกครบครันสำหรับประชาชน เพื่อใช้เป็นสถานที่ที่มีการกรองขจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งเป็นหนึ่งใน 244 แห่ง ทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย นอกเหนือจากสถานที่ส่วนบุคคลที่มีอยู่แล้ว ยังได้มีการจัดตั้งขึ้นที่โรงพยาบาลศูนย์เชียงราย ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 18 อำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สถานสงเคราะห์คนชรา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท. 446 แห่ง และเตรียมการจัดตั้งขึ้นในโรงเรียนในสังกัด อปท.52 แห่ง ตลอดทั้ง ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าที่กระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดเชียงรายด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่จังหวัดเชียงรายเร่งดำเนินการเพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์ให้แก่ชาวเชียงรายโดยเร็วอีกด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนมาใช้บริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไปจนกว่าสถานการณ์คุณภาพอากาศจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
17/03/63