สวรรคโลก จัดโครงการรณรงค์จัดทำ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

สวรรคโลก จัดโครงการรณรงค์จัดทำ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

เมื่อเวลา 08.30 น.ของวันที่ 16 พย.2565 ณ.ศาลาประชาคม ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานขุมชน หมู่ที่ 7 ต.ย่านยาว อ. สวรรคโลก จ.สุโขทัยนายชัยวัฒน์ ประดับเพชร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาการนายอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย ได้มาเปิดโครงการรณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย โดยมี หัวหน้าส่วนราขการส่วนท้องถิ่นอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดอ.บ.ต
ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมกันเปิดโครงการด้วย ทั้งนี้เป็นการรณรงค์ในการ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ประจำปี พศ.2565

ด้วยกระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้กรอบการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ ทางอำเภอสวรรคโลก และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น และประชาชนได้ร่วมกันไปทำถังเก็บขยะเปียก แยกน้ำเพื่อลดปริมาณขยะและน้ำหนักก่อนที่จะนำไปทิ้งยังบ่อขยะจริง และ ลดน้ำเสียจากขยะลงสู่แม่น้ำสาธารณะในหมู่บ้านอีกด้วย ทั้งนี้ทางอำเภอสวรรคโลกก็ได้รณรงค์จัดทำโครงการนี้ไปทั่วทั้งอำเภอแล้วเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมจึงได้ลงพื้นที่จริง

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939