จ.ราชบุรี/โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนนักเรียน เสริมสร้างวิชาการความรู้ แนวทางปฏิบัติให้กับนักเรียน อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

จ.ราชบุรี/โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนนักเรียน เสริมสร้างวิชาการความรู้ แนวทางปฏิบัติให้กับนักเรียน อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

โดยนายพงษ์ศักดิ์ บัวคำ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง ครั้งที่ 1 / 2566 โดยมีนายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง กล่าววัตถุประสงค์ เพื่อความพร้อมกระบวนการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสร้างความรู้ความเข้าใจมีทักษะมีระเบียบวินัยในสถานศึกษามีความเข้าใจบทบาทหน้าที่การเรียนและรู้จักวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ไว้วางใจผู้ปกครองนักเรียน

นอกจากนี้นายพรรษกฤช เกตุรัตน์ กล่าวเสริมอีกว่า ขณะนี้ได้รณรงค์ให้นักเรียนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกกันน็อค เมื่อใช้รถใช้ถนน เพื่อความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งได้เสนอการติดตั้งกล้อง CCTV ตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในการนี้เพื่อสร้างประโยชน์ในการเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ มีนายหมวดตรีประสาท กุลเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ นำเสนอเรื่องการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมด จะเสริมทักษะคนเก่งในวันข้างหน้า / ที่ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

อมร สว่างทิพพาภรณ์/ภาพ
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน