อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม ตำบลห้วยพุก

อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม ตำบลห้วยพุก

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาและ เคลื่อนย้ายศาลาเอนกประสงค์ บริเวณวัดสมบูรณ์ ธรรมกายาราม

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้าน, ผู้นำหมู่บ้าน, แพทย์ประจำตำบล , สารวัตรกำนัน และ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 300 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมทั้งรวมพลังทำการเคลื่อนย้ายศาลาอเนกประสงค์ บริเวณวัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

ทำให้บริเวณวัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร มีความสะอาด และสร้างความรัก ความสามัคคีให้แก่คนในพื้นที่