บุรีรัมย์ เปิดงานแบบฉบับเมืองกีฬา!! ปลัด กระทรวง สธ.เตะบอลส่งต่อ สสจ.เจ้าภาพซัดเข้าประตู เปิดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่1 เขตสุขภาพที่9

บุรีรัมย์ เปิดงานแบบฉบับเมืองกีฬา!! ปลัด กระทรวง สธ.เตะบอลส่งต่อ สสจ.เจ้าภาพซัดเข้าประตู เปิดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่1 เขตสุขภาพที่9 (คลิป)

เชื่อว่าตั้งใจส่ง เปิดงานแบบฉบับเมืองกีฬา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตะบอล ส่งต่อ สสจ บุรีรัมย์ เจ้าภาพจัดงาน ซัลโว เข้าประตู สร้างสีสัน เปิดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี ด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ในการยกระดับมาตรฐานให้มีคุณภาพเทียบเท่านานาชาติ

6 ส.ค. 2562 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดินทางเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ ๙ ที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพการจัดงาน โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล สสจ.บุรีรัมย์ นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผอ.รพ.บุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ คอยให้การต้อนรับ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุข นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมประชุมกว่า 2,000 คน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข นักวิจัย นักวิชาการ ได้นำเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนวัตกรรม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงการวิจัยของไทยและต่างประเทศให้มีคุณภาพไปสู่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงนโยบาย เชิงวิชาการ เชิงสังคมและชุมชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการ การประกวดผลงานด้วยวาจาและโปสเตอร์ การจัดนิทรรศการ การจัดเวทีสาธิตการออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 9 มีสุขภาพที่ดีต่อไป

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การจัดการประชุมวิชาการในวันนี้เป็นการจัดครั้งแรก ทั้งนี้สืบเนื่องจากผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายล่าสุด จำนวน 23,760 รายทั่วประเทศ พบว่า สัดส่วนของประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ มีความชุกของภาวะอ้วนลงพุง ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ซึ่งมีแนวโน้มสูงมากขึ้นเรื่อย ๆได้สร้างผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งแท้จริงแล้วโรคเหล่านี้สามารถป้องกันได้ด้วยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
ทาง เขตสุขภาพที่ 9 กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนด้วยหลัก 3อ 2ส ได้แก่ ออกกำลังกาย อาหาร อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา และได้เห็นโอกาสที่สอดคล้องการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์ ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อก้าวสู่เมืองกีฬา “Sport city” ซึ่งการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์ด้วยการกีฬาและออกกำลังกายนี้มีความต้องการวิชาการด้านการแพทย์ การสาธารณสุข เวชศาสตร์การกีฬาที่ทันสมัย จึงเป็นที่มาของการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ ๑ เขตสุขภาพที่ ๙ ในครั้งนี้ได้ได้มุ่งพัฒนาบุคลากร ให้มีองค์ความรู้ ให้ความสำคัญกับการค้นคว้า ศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมที่ทันสมัย เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่มีคุณภาพ

ข่าว-ภาพ วาทิตย์ แสนธุปี จ.บุรีรัมย์