ร้อยเอ็ดพิจารณากำกับการใช้ที่ดินของรัฐป่าช้าเก่าโคกเหล่าใหญ่และดงอีฮูด

ร้อยเอ็ดพิจารณากำกับการใช้ที่ดินของรัฐป่าช้าเก่าโคกเหล่าใหญ่และดงอีฮูด

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินของรัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด
ครั้งที่ 1/2566 โดยนายสราวุธ ศรีสมวงศ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติรับทราบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 3312 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2547 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทบวงการเมืองหรือส่วนราชการขอใช้ที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการ พร้อมทั้งได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด)

ถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ป่าช้าเก่าโคกเหล่าใหญ่สาธารณประโยชน์” บางส่วน ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 2962/2512 ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เนื้อที่ประมาณ 1-0-29.7 ไร่ เพื่อจัดตั้งศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวิเวกเจริญธรรม
และเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย (โดย การประปาส่วนภูมิภาค) ถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ดงอีหูด” บางส่วน ตามหนังสือสำคัญสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ รอ 0752 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เนื้อที่ 1-2-0 ไร่ เพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาค โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลดงลาน, ตำบลหนองแวง, ตำบลสีแก้ว และตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ 088-573-0542/ข่าว