ธนารักษ์ จ.จันทบุรี รายงานผลการปฏิบัติงานสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่กายภาพที่ดินแปลงทุ่งฟ้าผ่าตามข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ธนารักษ์ จ.จันทบุรี รายงานผลการปฏิบัติงานสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่กายภาพที่ดินแปลงทุ่งฟ้าผ่าตามข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วันนี้ ( 23 ก.ย.64 ) ที่ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่กายภาพที่ดินแปลงทุ่งฟ้าผ่าตามข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งธนารักษ์พื้นที่จังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการวังวัดจัดทำแผนที่กายภาพที่ดินแปลงสนามยิงปืนทุ่งฟ้าผ่าโดยมีเป้าหมายดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งแปลงพื้นที่ประมาณ 4,282 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา มีการแบ่งคณะทำงานออกเป็น 5 สายสำรวจ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมือง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองท้องที่ และพันตำรวจโทฐนภัทร กิตติวงศา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่เพื่อดำเนินการสำรวจรังวัด โดยมีข้อยุติร่วมกันว่าการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ควรจะต้องได้รับการยินยอมจากทุกฝ่าย ตามข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้มีหลักฐานว่าราษฎรแต่ละรายได้ครอบครองทำประโยชน์เมื่อไร อย่างไร เนื้อที่เท่าไหร่ ที่ตั้งที่ดินอยู่ตำแหน่งใดและให้ราษฎรที่มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการทุกขั้นตอน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก