พ่นละอองน้ำจับฝุ่นรณรงค์งดเผาป่าขยะ

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
พ่นละอองน้ำจับฝุ่นรณรงค์งดเผาป่าขยะ
15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 นนาวาอากาศเอก กรเอก ศรีสมบุญ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค3 ได้เป็นผู้จัดดำเนินการรณรงค์ไม่เผาขยะและป่าเพื่อลดฝุ่นละอองในพื้นที่และใกล้เคียง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์การงดเผาทุกประเภททั้งเศษวัสดุและขยะมูลฝอย ตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องกำหนดมาตรการจังหวัดเชียงใหม่เมืองปลอดภัยจากฝุ่นละออง จากสถานการณ์ในปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่ ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมในช่วงฤดูแล้ง อันมีสาเหตุหลักมาจากการเกิดไฟป่า การเผาขยะมูลฝอย และเผาเศษวัสดุจากไร่นา และสาเหตุอื่นๆ ก่อให้เกิดฝุ่นควันซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและยังเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทั้งการโรงแรม การท่องเที่ยว วิสัยทัศน์การขับขี่รถก่อเกิดอันตรายมองเห็นในระยะใกล้ๆ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย

ได้ออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ ขอความร่วมมือไม่เผา และในวันที่ 1 มีนาคม2562 ซึ่งจะมีโทษถ้าถูกจับได้หรือมีผู้แจ้ง จะต้องเสียเงินค่าปรับและอาจลงโทษจำคุก และทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ยังได้นำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศและเป็นการลดฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ ในพื้นที่ เขตบ้านทุ่งละคร หมู่ 1, บ้านหัวทุ่ง หมู่ 14 ต.เชียงดาว และ บ้านสหกรณ์ หมู่ 8 ต.เมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยบรรเทาฝุ่นละอองและควันได้ในบางส่วน