กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มอบทุนเด็กแม่ฮ่องสอน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มอบทุนเด็กแม่ฮ่องสอน

วันนี้ (12 พ.ย. 2563) ที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีมอบทุนช่วยเหลือเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา 23 คน และมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 อีก 23 คน โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อช่วยเหลือเด็กและ เยาวชน อายุ 2-21 ปี ที่ยากจน ด้อยโอกาส ไม่สามารถศึกษาต่อจนต้องออกจากระบบการศึกษา กลับเข้าเรียนในระบบ หรือ ให้ได้รับโอกาสอบรม พัฒนาทักษะอาชีพ สู่การมีงานทำ มีอาชีพ สร้างรายได้ด้วยตนเอง เป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็กเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ในส่วนของเด็กนอกระบบ ที่ออกจากโรงเรียนกลางคันไม่มีงานทำ โครงการ กสศ นี้ ได้มีกระบวนการสำรวจ ค้นหาตัวเด็ก สัมภาษณ์ สอบถามความต้องการจำเป็น ซึ่งมีทั้งต้องการศึกษาต่อ กศน. วชช. อาชีวะ และระดับปริญญา อีกส่วนหนึ่งมีความต้องการประกอบอาชีพ คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาวางแผนการให้ความช่วยเหลือเด็ก โดย CM เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน และ อนุมัติแผนการช่วยเหลือ ทุนการศึกษา 16 ทุน ทุนอาชีพ 7 ทุน รวม 23 ทุน จำนวนเงิน 92,000 บาท ในโอกาสเดียวกันนี้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ยังได้ส่งมอบความช่วยเหลือ เด็กเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 อีกจำนวน 23 รายๆ ละ 3,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 69,000 บาท