สุราษฎร์ธานี// พมจ.พัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบบูรณาการ

สุราษฎร์ธานี// พมจ.พัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบบูรณาการ

รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 0830 น. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้ดำเนินโครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน การพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน, ผู้นำท้องถิ่น, ท้องที่ แกนนำ อาสาสมัคร สภาองค์กรชุมชน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม และเครือข่าย ในพื้นที่

นางจันทร์จิรา ชายหมัด เลขานุการสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ กล่าวว่า” สวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ พร้อมขานรับนโยบายโครงการเสริมเกราะเปราะบาง แบบบูรณาการ

ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้นำเสนอสถาการณ์ทางสังคมในระดับพื้นที่ มีการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสภาพปัญหาครัวเรือนเปราะบาง รวมทั้งการหาสาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข ทุนทางสังคมร่วมกันในกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบบูรณาการ พร้อมทั้งคัดเลือกคณะทำงานเพื่อติดตามดำเนินการตามแผนระดับพื้นที่ เป็นการตอบโจทย์สำหรับโครงการนี้ ซึ่งสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม ทำให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบครัวมั่นคงมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งวางแผนให้ความช่วยเหลือและพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการ ตลอดจนบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่ขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน “ นางจันทร์จิรา ชายหมัด เลขานุการสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ กล่าว