กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน

กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา พร้อมทั้งกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมโครงการ ค่ายเยาวชนอาสาพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล จัดโดย คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ร่วมกับมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล ณ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเท่าเทียม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 250 คน