กมธ.พัฒนาสังคมฯ มอบเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และเสื้อแห่งเกียรติยศ “Thailand Youth Awards” ภายใต้โครงการ “เด็กและเยาวชน ต้นกล้าคนดีของสังคม” ณ จังหวัดอุทัยธานี

กมธ.พัฒนาสังคมฯ มอบเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และเสื้อแห่งเกียรติยศ “Thailand Youth Awards” ภายใต้โครงการ “เด็กและเยาวชน ต้นกล้าคนดีของสังคม” ณ จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 14 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา วัดท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจำคณะฯ และอนุกรรมาธิการ ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบรางวัลให้แก่เด็กชายธนกฤต ธรรมศิริ ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา และเด็กหญิงธมนต์ธิตา ธรรมศิริ ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ เยาวชนคนรุ่นใหม่ ผู้สืบสานภูมิปัญญา “ผ้าซิ่นลาวครั่ง” จากคุณย่าจำปี ธรรมศิริ ศิลปินเอกด้านการทอผ้าแห่งจังหวัดอุทัยธานี

โดยนำเอามรดกทางภูมิปัญญาดังกล่าวมาถ่ายทอดผ่านการเรียนการสอนในชมรมวิชาทอผ้าให้เพื่อน ๆ และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ศิลปะการทอผ้าลาวครั่งคงอยู่ต่อไป โดยมีพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) พระครูใบฎีกาไพบูลย์ สุธมฺมฐิติญาโณ ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยาและโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ ตลอดจนสมาชิกชมรมวิชาทอผ้า ร่วมให้การต้อนรับ
.
โอกาสนี้ คณะฯ ได้รับชมการทอผ้าซิ่นเอกลักษณ์ลาวครั่งลวดลายต่าง ๆ และได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และเสื้อแห่งเกียรติยศ “Thailand Youth Awards” ภายใต้โครงการ “เด็กและเยาวชน ต้นกล้าคนดีของสังคม” เพื่อเชิดชู สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กชายธนกฤต ธรรมศิริ และเด็กหญิงธมนต์ธิตา ธรรมศิริ ด้วย