เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ให้แก่นางสุนนา อินถา บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่.3 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางมยุรี ไชยเสน, นางศรีเนตร สมเปาจี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ร่วมในพิธี
โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ให้การต้อนรับ และนางฐิติรัตน์ จันทร์โอภาส นายกกิ่งกาชาดอำเภอลี้ กล่าวรายงาน มี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้องในชุมชนบ้านแม่ลาน ร่วมในพิธี

………………………………
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน