ร้อยเอ็ดนักวิ่ง กว่า 5,000คนร่วม Run For Life(ก้าวนี้มีค่าต่อชีวิต)เทิดไท้องค์ราชันที่โพนทอง /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดนักวิ่ง กว่า 5,000คนร่วม Run For Life(ก้าวนี้มีค่าต่อชีวิต)เทิดไท้องค์ราชันที่โพนทอง

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-


โพนทองรันฟอร์ไลฟ์ เทิดไท้ องค์ราชัน

*เช้าวันนี้ 14 ก.ค.2562 เวลา 04.30.น.ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เดินทางมาเป็นประธานเปีดงาน Rีun For Life(ก้าวนี้มีค่าต่อชีวิต) ที่…โพนทอง ร้อยเอ็ด. ณ.บริเวณศาลเจ้าปู่กุดเป่ง(ศาลใน) มีนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทองเป็นผู้กล่าวรายงาน

**สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ 20 ปี จึงส่งผลให้ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต( พชอ.) ระดับอำเภอขับเคลื่อนพร้อมบูรณาการร่วมหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคมเพื่อให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12.โดยมุ้งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนยึดหลักปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียง

***นายวัลลภ จินดาเงิน ประธาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้น( กชอ.) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ใหการจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิรีสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี บรมราชาภิเษก

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน-ข่าว/สุเทพ-เลขา/ภาพ-0817082129-