สุราษฎร์ธานี// ใกล้เป็นจริง..! ผู้ว่าฯการทางพิเศษฯ ลงพื้นที่ดูความเหมาะสมแนวทางการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี// ใกล้เป็นจริง..! ผู้ว่าฯการทางพิเศษฯ ลงพื้นที่ดูความเหมาะสมแนวทางการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะสมุย .

รายงาน : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเพ็ชรสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมคณะได้เดินทางมาบรรยายโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย ณ ห้องเพ็ชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจและประชาชนในพื้นที่เกาะสมุยเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

สำหรับการพัฒนาทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยเป็นความต้องการของประชาชนในเกาะสมุย เพื่อแก้ปัญหาการเดินทางมีราคาสูง และข้อจำกัดในการเดินทางเข้าออกที่มีเพียง 2 เส้นทางคือ ทางอากาศและทางน้ำ ทำให้เกิดความไม่สะดวก ต่อธุรกิจการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก มีนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเดินทางเข้าออกเกาะสมุยเป็นจำนวนมาก และในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามฝั่งกรณีเร่งด่วน ไม่สามารถเดินทางได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงหน้ามรสุม ดังนั้น การมีสะพานเชื่อมข้ามเกาะจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง เช่น การเจ็บป่วยที่ต้องไปโรงพยาบาล หรือการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยว ซึ่งชาวเกาะสมุยต่างเห็นพ้องให้มีการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะสมุย

ด้านนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การแนะนำโครงการในขั้นตอน การศึกษาความเหมาะสมของโครงการและรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปพิจารณากำหนดแนวเส้นทางเลือก รูปแบบโครงสร้างสะพาน ความยาวช่วงสะพาน รูปตัดสะพาน จำนวนช่องจราจร ที่มีความเป็นไปได้ด้านต่างๆในการสร้างทางเชื่อมนี้ ซึ่งจะเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะชี้ว่าสมควรที่จะมีการก่อสร้างทางเชื่อมนี้หรือไม่
และหลังจากนั้น การทางพิเศษฯจะทำตามขั้นตอนและแผนศึกษาโครงการ ว่าชาวเกาะสมุยว่ามีความต้องการสะพานหรือไม่ โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการ 24 เดือน เพื่อทำการศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในเดือนมีนาคม 2566 ก่อนขอการอนุมัติรายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและขออนุมัติดำเนินโครงการต่อไป ทั้งนี้คาดว่า จะสามารถเริ่มงานก่อสร้างได้ในปี 2571 และเปิดให้บริการปลายปี 2573

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิรัช พงษ์ฉบับนภา ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมบนเกาะสมุย ได้จุดประกายแนวคิดเป็นระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว และลดอุปสรรคการเดินทางของประชาชนให้กับชาวเกาะสมุยและนักท่องเที่ยวจากข้อจำกัดเรื่องช่องการทางการเข้าออกพื้นที่เกาะสมุย ที่มีเพียง 2 เส้นทางคือ ทางอากาศ และทางน้ำโดยเรือเฟอร์รี่ เป็นการเดินทางที่มีข้อจำกัดทางด้านราคาที่สูง และเวลาที่ใช้เดินทางเข้าและออกจากเกาะสมุยที่ใช้เวลานานถึงสองชั่วโมง ทำให้เป็นอุปสรรค์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของเกาะสมุย ดังนั้น หากจะมีสะพานเชื่อมเกาะระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร จะทำให้เกาะสมุย มีศักยภาพในการท่องเที่ยวที่สูงมาก โดยที่ผ่านมากระทรวงคมนาคม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการบูรณาการการพัฒนาโครงข่ายทางถนนร่วมกันระหว่างกรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองโครงการทางหลวงชนบทและโครงการทางพิเศษ โดยให้ความร่วมมือในการวางแผน การศึกษา และออกแบบโครงการ ซึ่งมีโครงการสะพานเชื่อมเกาะสมุย จากอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นผู้ดำเนินโครงการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สำหรับแนวเส้นทางและรูปแบบสะพานของโครงการฯจะต้องดูแนวเส้นทางที่มีความเหมาะสม เบื้องต้นสะพานช่วงหลัก มีช่วงพาดกว้างพิเศษสำหรับแนวสัญจรทางน้ำหลัก ให้เรือขนาดใหญ่ใช้ลอดผ่านได้ ขนาดช่วงพาด 200-500 เมตร มี 3 ตำแหน่ง ได้แก่ สะพาน A บริเวณใกล้ชายฝั่ง อ.ขนอม สะพาน B บริเวณกึ่งกลางระหว่าง อ.ขอนม และเกาะสมุย และสะพาน C บริเวณใกล้ชายฝั่งเกาะสมุย ส่วนสะพานช่วงต่อ มีช่วงพาดกว้างทั่วไปไม่อยู่ในแนวสัญจรทางน้ำหลัก ขณะที่รูปแบบทางเลือกโครงสร้างสะพานช่วงหลักที่ต้องพิจารณา มี 2 รูปแบบได้แก่สะพานคานขึง และสะพานขึง