ศรีสะเกษ !! นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว

ศรีสะเกษ !! นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ที่โรงเรียนบ้านเสียว ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว โดยมีนายจันทร์ โต๊ะสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว นายชาญพิศุทธิ์ โพธิ์หนองหว้า รองนายก อบต.เสียว นายพุ่ม เหลาซื่อ รองนายก อบต.เสียว นายวีระยุทธ ศรีละพันธ์ ท้องถิ่นอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นายบุญเริ่ม นิลโชติ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว นายอรรถวุฒิ ธรรมชาติ ผอ.โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ , นายณรงฤทธิ์ เเขมคำ ผอ.ร.ร.ไตรมิตร นายวิจิตร ธรรมบุตร ผอ.รพ.สต.เสียว นายประสาน ขันติวงศ์ กำนันตำบลเสียว เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว , ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน คณะครูและนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเสียว ประชาชนชาวตำบลเสียว ร่มกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ภายในงานมีกิกรรมประกอบด้วยการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียน การตอบปัญหาชิงรางวัล

การระบายสีภาพให้สวยงาม และการมอบรางวัลให้แก่เด็กที่ร่วมงาน ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ตามคำขวัญวันเด็กคือ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนให้กล้าคิด กล้าพูด เกิดทักษะในการอยู่ร่วมกับสังคม และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และองค์กรหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งให้เด็กได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของตนที่พึงมีในปัจจุบันและในอนาคต อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป

************
ข่าว/ภาพ … บุญทัน/ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ